UBÅTSJAKTKLUBBENS FÖRTJÄNSTSKÖLDHar du ett tips på vem som borde få ta emot förtjänstskölden nästa år? Det kan vara en person eller en grupp/besättning som gjort sig särskilt förtjänt. Skicka bara in ditt förslag med en motivering till styrelsen så tar vi hand om det vid beredningen.Här nedan kan ni läsa en tilläggstext tilll stadgarna för klubben som nämner lite om förtjänstsköldens syfte.


Ubåtsjaktklubbens förtjänstsköld


För att framhålla vikten av fortsatt utveckling av ubåtsjakt kan klubben välja att utdela ”Ubåtsjaktklubbens förtjänstsköld” för berömliga insatser kopplat till tjänsten ubåtsjakt. För att utse mottagare av detta erkännande inrättar Ubåtsjaktklubbens styrelse en särskild nämnd.


Syftet med utdelandet av ett erkännande är tudelat: dels att främja fortsatt utveckling av tjänsten, dels att sätta klubbens namn och verksamhet på kartan i ett positivt sammanhang, likt den förutvarande utdelningen av stipendium till bäste elev vid taktisk utbildning.


Det är nämndens uppgift att till Ubåtsjaktklubben föreslå att premiera enskildas insatser för skråets utveckling. Insatserna skall kunna vara av olika karaktär, exempelvis en bok i ämnet, ett nytt reglemente, en teknisk lösning som underlättar tjänsten ombord etc. Den enskilde som blir föremål för belöning behöver således heller inte tillhöra skrået själv.  Det finns också möjligheten att premiera en grupp, en besättning eller motsvarande.


Nämnden skall bestå av två medlemmar och två suppleanter. De två medlemmarna skall vara ordföranden och sekreteraren ur Ubåtsjaktklubbens styrelse och väljs således vid årsmötet. De två suppleanterna skall på ett bra sätt representera klubben i dess olika intresseområden och väljes av klubbens styrelse.


Belöningen utdelas i form av en sköld utgörande ubåtsjaktklubbens vapen med tilläggstext på mässingsplakett eller motsvarande. Belöningen kan då så är lämpligt ersättas/kompletteras med exempelsvis en bokpremie eller annan gåva.


Utdelning av skölden görs av klubbens ordförande och bör om möjligt ske vid flottiljavslutning eller liknande där mottagaren för närvarande tjänstgör. Vid de fall då detta inte är genomförbart sker utdelningen vid något av klubbens möten. Mottagaren av skölden skall bjudas in till ett klubbmöte i närtid efter emottagandet för att presentera sitt verk, orsaken till erkännandet, så att det kommer medlemmarna till del. Mottagaren av skölden skall även erbjudas medlemskap i klubben enligt § 2, särskilt inval.Stockholm

19 februari 2013


Anders Hörnfeldt    Tobias Widén

Ordförande               Sekreterare
Första utdelning 27/11 Berga

Den 27 november blev en milstolpe för klubben. Då  "Ubåtsjaktklubbens förtjänstsköld" delades ut för första gången. Utdelningen skedde vid 4.sjöstridsflottiljens årsavslutning.


Följande har tilldelats Ubåtsjaktklubbens förtjänstsköld:

  1. Anders Gerhardsson
  2. Göran Frisk
  3. Johan Cederström
  4. Ewa Skoog-Haslum
  5. Björn Palander
  6. Erland Sangfeldt
  7. Daniel Petersson
  8. Jarl Ellsén
  9. Nils Grandin
  10. 1. Ubflj