KLUBBENS HISTORIK

av Christian Allerman, ordförande i klubben 1991 - 1998


Texten skrevs till en bok vid Sjöofficerssällskapet i Stockholms 150 årsjubileum varför den har fått ett avslutande tillägg.

Tanken på att bilda en ubåtsjaktklubb uppkom under hösten 1968 och under våren 1969. Den 29 maj, hade dessa tankar resulterat i att åtta ubåtsjägare samlades ombord i fregatten Sundsvalls gunrum för att närmare dryfta frågan. Mötet resulterade i att man beslutade att bilda en klubb. En arbetsgrupp, bestående av Hans Wachtmeister, Carl-Erik von Sydow och Peder Juel, fick i uppdrag att närmare komma med förslag till stadgar och namn på klubben. Gruppen föreslog att denna skulle få namnet Ubåtsjaktklubben i paritet med t ex Jagarklubben. Ubåtsjägarna samlades nästa gång den 27 oktober 1969 på Berga Slott. Tio bröder slöt upp. Arbetsgruppens förslag godtogs varför klubben räknar sin tillkomst från denna kväll.

Klubbens första styrelse bestod av följande ubåtsjägare: Peder Juel (ordförande), Hans Wachmeister (sekreterare), Ulf Lublin (kassör), Björn Lagersten (suppleant)


Stadgar och klubbinsignier, fyra au-raketer solfjäderformigt stående med spetsarna nedåt mot en vågad yta under vilken ett ubåtstorn skymtar, antogs och som klubbens latinska devis fastställdes: ”TRIUMPHUS SUPRA INVISUM” – ”SEGER ÖVER DET OSYNLIGA”


Ubåtsjaktklubben är således en tjänstegrensklubb inom flottan med uttalat syfte att sprida ubåtsjakterfarenheter mellan medlemmarna, tillvarata medlemmarnas kunnande och idéer för att föra ubåtsjaktutvecklingen framåt samt stärka sammanhållningen mellan ubåtsjaktutbildade officerare och särskilt invalda. Klubben firade den 27 oktober 1994 sin 25-årsdag med en jubileumsmiddag i samma lokaler som den stiftades, nämligen Berga slott. Klubben hade 1998 135 medlemmar varav två hedersmedlemmar, Claes Tornberg och Göran Frisk.


Vid årsmötet 1995 instiftades även Ubåtsjaktklubbens stipendium till bäste elev på Marinens Krigshögskolas AK/HK ubåtsjaktlinje. Stipendiet utdelades av ordföranden första gången den 19 december 1996 till Fredrik Olsson, 2.ytstridsflottiljen, vid kursens högtidliga avslutande i exercishallen på BÖS.
Klubben genomför ett vår- och ett höstmöte med olika föredragshållare och diskussioner om aktuella ubåtsjaktämnen. Därutöver hålls ett årsmöte i december varje år. Det första årsmötet ägde rum i SOSS lokaler, Lilla mässen, den 7december 1970. Därmed inleddes en tradition av årsmöten på Lilla mässen som än så läng är obruten. Under samtliga 29 verksamhetsår som klubben hitintills har avverkat, har middagen och årsmötet i Lilla mässen varit årets höjdpunkt. Där samlas ubåtsjägarna varje december och njuter i stort av såväl gemytliga lokaler som god mat och inte minst av en förträfflig och trevlig personlig service vilket skapar en ”hemmaatmosfär” för klubbens årsmöten.

Mot denna bakgrund har det varit naturligt att klubben sällat sig till skaran av små och stora sponsorer när SOSS har efterfrågat sådana, t ex i slutet av 1980-talet och senast hösten 1999 i samband med uppbyggnaden av SOSS’ framtidsfond.


Utgörande den ena av de två idag aktiva tjänstegrensklubbarna i Flottan, Flottans Minklubb är den andra, så ser Ubåtsjaktklubben således möjligheten av att ha tillgång till de levande och trivsamma klubblokaler i SOSS’ regim som en av grundförutsättningarna för en fortsatt klubbverksamhet.
Historiens fortsättning

av Tobias Widén, sekreterare i klubben 2010 – 2013


Då Sjöofficerssällskapet tvingades lämna lokalerna på Långa Raden 8 fortsatte verksamheten på Kastellet samt ombord M/S Segelkronan. Med i flytten följde Ubåtsjaktklubben så som så många andra klubbars och intresseföreningar. Vi åtnjuter alltjämt samma goda service och vänliga bemötande som förr. Vid ett par tillfällen under senare år har klubben även förlagt möten med tillhörande middag ombord på 41.korvettdivisionens fartyg då dessa tillfälligt varit förtöjda inne i Stockholm eller i ordinarie hemmahamn vid Berga. Detta har varit mycket uppskattade tillställningar, framförallt bland de medlemmar i klubben som mönstrat av för ett antal år sedan. Klubbens samarbete med systerklubbarna inom undervattensstridsområdet har även det på senare år ökat. Nästan årligen arrangeras ”4-klubbarsmöte” tillsammans med Flottans Minklubb, Ubåtsklubben Sjöormen och Mariningenjörföreningen. Även detta är ett uppskattat inslag för medlemmarna.


Vad gäller klubbens stipendium som nämnts ovan så är detta vilande och under utredning. Det beror i sin tur på att det intre längre finns en egen linje för ubåtsjaktutbildning vid den taktiska utbildningen. Styrelsen undersöker just nu hur ett nytt stipendium eller motsvarande skulle kunna utformas för att på ett attraktivt sätt sporra den enskilde att driva utvecklingen av tjänstegrenen framåt.


På årmötet för 2015 så beslutades det enhälligt att även sjömän som tjänstgjort i mer ett år i en ubåtsjaktbefattning skall beredas möjlighet till medlemskap i klubben.


Klubbens verksamhet står sig alltjämt stark och konjunkturoberoende. Vid vår- höst- och årsmöte, deltar i regel ett drygt 20-tal medlemmar och det är framförallt de blandade åldrarna och bredden i kunskap och erfarenhet som håller mötena levande. Klubbens medlemmar har vid två olika årsmöten valt att inte gå med i Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund, utan att istället stå fast vid traditionen som en obunden tjänstegrensklubb.


       Foton ovan: Statens Maritima Muséer, Försvarsmakten samt Statens Fastighetsverk.